loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش پرورش,نمونه سوالات تخصصی,دفترچه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی جدید,کارشناس آمار,آمار

بر اساس درخواست های ثبت شده در بخش نظرات وبسایت، هم اکنون سوالات تخصصی اصل آزمون آموزش و پرورش را می توانید برای شغل کارشناس آمار در لینک زیر دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
جهت آشنایی با این فایل، بخشی از سوالات تخصصی دفترچه سوالات کارشناس آمار را در زیر می توانید مشاهده کنید:

*-محصولات یک کارخانه توسط دو ماشین B,A تولید می¬شود؛ که   1/5 محصول توسط A و بقیه توسط B تولید میگردد. هر محصول تولیدی، کارخانه به ترتیب با احتمال¬های 5 درصد و 1 درصد معیوب هستند. محصولی به تصادف از کارخانه خریداری میکنیم، اگر این محصول معیوب باشد، احتمال این که تولید ماشین، B باشد، چقدر است؟
1)  1/5                           2)  1/3                       3) 4/9                 4) 5/9

*-فاصله اطمینان 95 درصد یک جامعه نرمال با واریانس 4 بر اساس یک نمونه n تایی برابر با (7و3) است. اگر اندازه نمونه را 4 برابر کنیم، طول بازه اطمینان جدید چقدر است؟
1)8             2) 4             3) 2           4) 1

*-یک نمونه 18 تایی از توزیع نرمال دو متغیره انتخاب کرده¬ایم، مقدار ضریب همبستگی در نمونه r=0/2 بدست آمده است. مقدار آماره آزمون برای فرضیه H:P=0 برابر است با :
1)82/0-                 2)72/0-             3) 72/0            4) 82/0

*- ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ n ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ θ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ، ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮθ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮآوردﯾﺎت U ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﻢ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ. ارﯾﺒﯽ و وارﯾﺎﻧﺲ U ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮآوردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ را دارد؟
1) ﺳﺎزﮔﺎری           2)  ﮐﺎراﯾﯽ               3) ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری                 4) ارﯾﺒﯽ 

*-ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﭙﻮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (2و2و1و1) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﻮد؛
زمستان: 100
پاییز: 120
تابستان: 180
بهار: 200

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻓﺮض ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)5                      2) 6                   3)7                      4)8                   

*- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  x1,x2را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮑﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل f(x1,x2) ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
1) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3) ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮدن f ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮدن x1,x2 ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
4) گسسته بودن f ربطی به گسسته بودن x1,x2 ندارد.

*- در توزیع نرمال استاندارد مقدار ماکزیمم توزیع کدام است؟
1)√2π               2) 1/√π                    3) √π               4)1/√2π
کارشناس آمار

*-اگر بین دو متغیر مساوی تصادفی یک رابطه خطی وجود داشته باشد، ضریب همبستگی آن ها همواره مساوی:
1) صفر                 2) 1+ و 1-             3) بین 1- و 1-     4) بین 0 و 1

*-اگر x توزیع پواسن با پارامترλ  داشته باشد درصورت  2p(x=1)=p(x=2) تعداد پارامتر کدام است؟
1) λ=4                   2) λ=2                3) λ=1                4) λ=0

ادامه سوالات
اصل دفترچه سوالات کارشناس آمار را به صورت کامل می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی