loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش پرورش,نمونه سوالات تخصصی,دفترچه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی جدید,کارشناس فناوری,کارشناس IT

بر اساس دفترچه راهنمایی آزمون استخدامی آموزش و پرروش، امسال نیز همانند سالهای گذشته، کارشناس فناوری از مشاغل مورد نیاز در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که اگر قصد شرکت در این شغل استخدامی آموزش و پرورش را دارید می توانید در لینک زیر اصل دفترچه سوالات تخصصی کارشناس فناروی سالهای گذشته آموزش و پرورش را دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:

*- ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟»ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی دﯾﮕﺮان.« 
1) ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد.                    2) ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ.                 3) ﻓﺎﻟﺖ.                  4) ﮐﻮﻧﺘﺰ و اودانل

*- »ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻓﺮاﮔﺮد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﮋه اﺳﺖ.« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان علم مدیرت می باشد؟
1) اﺳﺘﻮﻧﺮ.               2) ﻫﺎﻧﺮی ﻓﺎﯾﻮل.              3) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ.                       4) ﺗﯿﻠﻮر. 

*- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی، ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮی، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی. 
2) ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی. 
3) ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی، اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ، راﻫﺒﺮدی. 
4) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی، ﻫﺪف ﮔﺬاری. 

*- ﻣﺪل ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻈﺎم اداری، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﯿﻠﻮر.                      2) ﻫﺎﻧﺮی ﻓﺎﯾﻮل.                 3) ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ.              4) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ. 

*- اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺧﻮاه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺮف (ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ)، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﻮل ﭼﻬﺎرده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن.                                        2) اﻧﻀﺒﺎط 
3) واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮔﺮوﻫﯽ.                   4) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر. 

*- »ﺣﺎﻟﺘﯽ دروﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واداﺷﺘﻪ، در واﻗﻊ دو ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﻫﺒﺮی                        2) ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزلو
3) اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﮕﯿﺰش                    4) ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 

*- »آدم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وادار ﺷﻮﻧﺪ.«، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی دوﺳﺎﺣﺘﯽ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1)تئوری Y                     2) تئوری Z                 3) تئوری X                4) تئوری Z,Y

*- راﻫﻨﻤﺎ و ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ی آن اﺗﺨﺎذ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1) روﯾﻪ.                2) روش.                  3) اﺳﺘﺮاﺗﮋی.                  4) ﺧﻂ ﻣﺸﯽ. 

*- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﻓﺎﯾﻮل.                 2) ﺗﯿﻠﻮر.               3) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ.         4) ﮔﯿﻠﺒﺮت. 

*- ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد، ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺷﻬﺮ (اﻟﻒ) ﯾﺎ (ب) اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎی ﻣﯽ ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. 
(x2,x1 ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ (، )x4 ,x3 ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺎر)

ادامه سوالات دفترچه تخصصی کارشناس فناوری
جهت دریافت اصل دفترچه سوالات کارشناس فناوری به صورت کامل فایل پی دی اف آن را از لینک زیر دانلود کنید:

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی