loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز متالورژی,متالورژی,متالوژی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی,هنرآموز

آنچه که در این بخش آمده است، در لینک زیر لینک دانلود اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی هنرآموز متالورژی استخدام آموزش و پرورش:

آشنایی با فایل
فایلی که در لینک بالا برای دانلود قرار گرفت، اصل دفترچه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش برای هنرآموز متالورژی می باشد که بخشی از این دفترچه در زیر آمده است: 

- مفتولی فلزی از جنس مس را نورد کرده و سپس آن را آنیل می کنیم. در مرحله بازیابی، کدام یک از خواص زیر به طور محسوس تغییر می¬کند؟
1)هدایت الکتریکی             2) هدایت حرارتی          3) سختی           4) استحکام مکانیکی

- اندیس میله صفحه ای که محورهای z,y,x را به ترتیب در 1و 1/3 و 2/3  قطع می کند، کدام است؟
1)(342)                    2) (123)            3) (243)           4) (362)

-منظور از خاصیت آلوتروپی در بعضی عناصر کدام است؟
1)تغییر ساختمان بلور در اثر تغییر درجه حرارت.
2) تغییر پارامتر شبکه در اثر تغییر درجه حرارت
4) تغییر خواص در جهات مختلف در اثر تغییر درجه حرارت

-محل قرارگیری اتم های کربن در شبکه استنیت کجاست؟
در تعدادی از حفره های هشت وجهی شبکه Bcc
در تعدادی از حفره های هشت وجهی شبکه Fcc
در حفره های چهاروجهی شبکه Fcc
به صورت جانشینی به جای اتم های آهن

108- در ﻧﻘﻄﻪ ﯾﻮﺗﮑﺘﯿﮏ آﻟﯿﺎژ در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد، ﮐﺪام رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1) داﻣﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﻔﺮ دارد.                                            2) دارای داﻣﻨﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.  
3) ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.      4) ﻣﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق ﺗﺒﺮﯾﺪ (∆T)در ﻓﻠﺰات در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﻤﺎد اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ: 
 1) ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد                      2) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ دارد.  
3) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ                    4) زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.  

- در ﮐﺪام دﯾﺎﮔﺮام ......، اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﻮب ﺳﺨﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ 
1) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  
2) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ درح اﻟﺖ ﻣﺬاب- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ  
3) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  
4) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  

- ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ، ﻓﻘﻂ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﯿﻦ دارﻧﺪ؟ 
1) ازت – ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ.     2) ﮐﺮب- ﺳﻠﯿﯿﺴﯿﻢ.       3) ﮐﺮﺑﻦ- ازت.      4) ﻧﯿﮑﻞ – ازت  
114- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ؟ 
1) ﭘﺮی ﺗﮑﺘﻮﺋﯿﺪ.        2) ﻣﻨﻮﺗﮑﺘﯿﮏ.          3) ﯾﻮﺗﮑﺘﯿﮏ.       4) ﭘﺮی ﺗﮑﺘﯿﮏ.  

- اﻣﺘﯿﺎز روش ﺷﻤﺶ رﯾﺰی ﻣﺪاوم(Continues) ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎری (Batch) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﺬف ﻧﺎﯾﭽﻪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ﻫﺎی ﻧﺎآرام.  
2) ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ، اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﮕﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ.  
3) اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ، ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ، ﺣﺬف ﺟﺪاﯾﺶ.  
4) آﻫﻨﮓ اﻧﺠﻤﺎد ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ، ﺣﺬف ﺟﺪاﯾﺶ، ﺣﺬف نایچه.

- رﯾﺨﺘﻦ ﮔﻮه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟ 
1) درﺻﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ، ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ.                             2)ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﭼﺪ  
3) زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭼﺪن و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺒﺮﯾﺪ.    4) ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﭼﺪن و ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑ  

- اﺛﺮ ﻟﺮزش در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﻤﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
2) ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
3) ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
4) ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.  

- ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻘﺪم ذوب در آﻟﯿﺎژ ﺗﻮپ )ﻣﺲ- ﻗﻄﻊ- روی – ﺳﺮب(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﻣﺲ- ﻗﻠﻊ  ﺳﺮب- روی.                2) ﻣﺲ – روی – ﻗﻠﻊ- ﺳﺮب. 
3) ﻣﺲ – روی – ﺳﺮب- ﻗﻠﻊ               4) ﻣﺲ – ﺳﺮب – ﻗﻠﻊ – روی.  

- در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﺰ و آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) دﯾﺮذوﺑﯽ ﻓﻠﺰ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﯿﺎژ ﻗﺎﻟﺐ.  
2) ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺣﺮارت.  
3) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ.  
4) ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻣﻨﻪ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ.  

- در ﭼﺪن ﻫﺎی ﻧﺸﮑﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮوی ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﮔﻮﮔﺮد- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ.                  2) ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺳﺮﯾﻢ- ﮐﻠﺴﯿ  
3) ﻣﻨﮕﻨﺰ- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ.                  4) ﮔﻮﮔﺮد- اﮐﺴﯿﮋن  ﻫﯿﺪروژ  

- ﺑﺮای رﯾﺰ ﮐﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﮐﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)Mhs               2)Mgs                3)Tjc              4) Cl2

- ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﭼﻘﺮﻣﮕﯽ ﺑﺎﻻ- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺢ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﻓﻮﻻد 25٪ ﮐﺮوم                       2) ﻓﻮﻻد 13٪  نیکل       3) ﻓﻮﻻد 5٪ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن                    4) ﻓﻮﻻد 13٪ ﻣﻨﮕﻨﺰ

- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺪن ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺮوی و ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻓﺸﺮده، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 1) ﻣﻨﯿﺰم 06/0 درﺻﺪ- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ 03/0 درﺻﺪ.       2) ﻣﻨﯿﺰم 6/0درﺻﺪ - ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ 3/0 درﺻﺪ  
2) ﻣﻨﯿﺰم 06/0 درﺻﺪ – ﻣﻨﮕﻨﺰ 03/0 درﺻﺪ.       4) ﮔﻮﮔﺮد 2/0 درﺻﺪ – ﻣﻨﮕﻨﺰ 2/0درﺻﺪ. 

دفترچه کامل آزمون استخدامی متالورژی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از لینک ابتدای مطلب دانلود کنید.

سرفصل های آزمون
آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می گردد که دروس عمومی در لینک ابتدای مطلب آمده است و دروس تخصصی نیز شامل دروس فیزیک حرارت، متالورژی فیزکی، عملیات حرارتی و متالوگرافی، ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، اصول ریخته گری می باشد.

رشته های تحصیلی مجاز
در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس رشته های تحصیلی مهندسی متالورژی ریخته گری - مهندسی تكنولوژی متالورژی ذوب فلزات - مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی - مهندسی متالورژی گرایش مواد - مهندسی متالورژی گرایش اهن و فولاد - انتخاب و شناسایی مواد - مدلسازی- مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات می توانند برای این شغل ثبت نام کنند.

استخدامی های مرتبط
در حال حاضر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 98 را پیش رو داریم که آموزش و پرورش در این آزمون شرکت دارد و در سراسر کشور جذب نیرو خواهد داشت. می توانید برای ثبت نام در شغل هنرآموز صنایع فلزی و یا سایر مشاغل دلخواه هم اکنون به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی