loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

نقشه برداری,آموزش و پرورش,هنرآموز نقشه برداری,دفترچه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی

جهت دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه برداری و البته در کنار آن دفترچه عمومی این رشته تحصیلی در استخدام آموزش پرورش روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشی از دفترچه هنرآموز نقشه برداری

- اﮔﺮ L ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﯾﻞ و a  زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﻖ از ﮐﺪام راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)C=1)sina-1)             2)C=L(Sina+1)          3)C=L(Cos a-1)  4)C=L(1-Tan a) 

- در روی ﻧﻘﺸﻪ 1:500، ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻨﯽ 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن روی زﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟ 
1)200                2)300            3)500               6) 600

- ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ اﺿﻼع 45 و 60 و 75 ﻣﺘﺮ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟ 
1)1250                  2)1200                 3)1440             4)1650

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ارﺗﻔﺎع 110 و 120 ﻣﺘﺮی، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐ 5 ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)200            2)180               3)160         4)120

- در ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ، ﻗﺮاﺋﺖ روی ﻣﯿﺮ ﮐﻒ 1425 و روی ﻣﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس از ﺳﻘﻒ 2860 اﺳﺖ، ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)335/1            2)86/2           3)56/3             3)28/4

- ﻃﻮل ﯾﺎب ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺪام ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ 
1) ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ.      2) ﮐﺎداﺳﺘﺮ.            3) زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ.        4) ﻓﻀﺎﯾﯽ. 

- در ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ، ﺧﻄﺎی ﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی x و y ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 18 و 24 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻃﻮل ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ 500 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دﻗﺖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)1:1500                  2)1:15000         3)1:20000              4) 1:2000

- ﻃﻮل ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ، ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع 150 ﻣﺘﺮ و زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ 60 درﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)150√3             2) 100√3                3) 50√3             4)100

-در کدام نوع فاصله یابی از نور لیزر استفاده می شود؟
1)پارالاکتیک             2) استادیمتری        3) مارکروویو            4) الکترواپتیکی

-در دوربین نقشه برداری، فاصله کنونی f و فاصله تارهای بالا و پایین صفحه راتیکول e است. ضریب استادیمتری دوربین کدام است؟
1)k=f/e             2) k=e/f            3)k=e.f                        4) k=e/2f

- ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری روی ﮐﺪام ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)فیزیکی                     2) ژئوئید                  3) کروی         4) بیضوی

- در شکل مقابل BH چقدر است؟
1)92                       2)124                      3)69                 4)72

- زاوﯾﻪ زﻧﯿﺘﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد در دو ﺣﺎﻟﺖ داﯾﺮه ﺑﻪ راﺳﺖ و داﯾﺮه ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 72/63 و 327/35 ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه. زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﺘﺪاد ﭼﻨﺪ ﮔﺮاد اﺳﺖ؟ 
1)35/17             2) 36/27              3)64/72             4) 63/37

- در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری، ﮐﺪام ﻧﻮع ﺧﻄﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺬف ﻧﻤﻮد؟ 
1) ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ.       2) اﺗﻔﺎﻗﯽ.           3) اﺷﺘﺒﺎه.          4) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد.  

- ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس 1:500، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ 2/0 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ؟ 
1)6                     2) 8                 3)10              4)12

- در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮس ﻫﺎی اﺗﺼﺎل، اﮔﺮ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف از 5/8 درﺟﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، اﻧﺤﻨﺎی ﮐﺪام ﻗﻮس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
1) ﺳﻬﻤﯽ درﺟﻪ 3.                     2) ﻟﻤﻨﯿﺴﮑﺎت 
3) ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ.                         4) ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ و ﻟﻤﻨﯿﺴﮑﺎت. 

- ﺧﺎك ﺑﺮداری ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 100 ﻣﺘﺮ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ؟ (اﺑﻌﺎد ﺷﺒﮑﻪ 20 ﻣﺘﺮ) 
1)2150            
2)2160         
3) 1480       
4) 1350 

- در ﯾﮏ ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ، ﺧﻄﺎی ﮐﺮوﯾﺖ 52 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﺧﻄﺎی اﻧﮑﺴﺎر 7  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﻄﺎی ﮐﺮوﯾﺖ و اﻧﮑﺴﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)30              2)35              3)40             4)45

- ﺑﺮای ﺣﺬف ﺧﻄﺎی ﮐﻠﯿﻤﺎﺳﯿﻮن در ﺗﺮازﯾﺎب، ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎر رﺗﯿﮑﻮل.            2) ﻋﺪﺳﯽ ﻣﯿﺰان.  3) ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ.            4) ﺣﺒﺎب ﺗﺮاز.  

- در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﺰان 102 ﻣﺘﺮی در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻧﻘﻄﻪ A روی ﭘﺎره ﺧﻂ AB ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1)12                 2)15           3)24               4) 28

دفترچه کامل: در سوالات بالا، ممکن است تصاویر و نمودار ها به درستی درج نشده باشد که در فایل اصلی که به صورت PDF می باشد می توانید از لینک ابتدای صفحه دانلود کنید و اشکال و نمودارها را و ادامه سوالات را به صورت کامل مشاهده کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی