loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز دامی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی

بخشی زیادی از مشاغل آموزش و پرورش را مشاغل هنرآموزی تشکیل می دهد، در لینک زیر می توانید دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز دامی و سایر منابع استخدامی مرتبط با دانلود کنید:

درباره این فایل
برای تمامی فایل های استخدامی سایت، جهت آشنایی با فایل، بخشی از فایل به صورت نمونه قرار گرفته است، در زیر نیز می توانید بخشی از دفترچه سوالات تخصصی هنراموز دامی را مشاهده کنید:

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﮋادﻫﺎی زﯾﺮ، دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﺟﺮﺳﯽ.        2) اﯾﺮﺷﺎﯾﺮ.          3) ﻫﺸﺘﺎﯾﻦ.           4) ﺑﺮاون ﺳﻮﯾﺲ.  

- ﻣﻔﻬﻮم PD (ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ) ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮزﻧﺪان.            2) اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺎو ﻧﺮ.  
3)اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﮔﻠﻪ.           4) ﻧﺼﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان.  

- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳﺎزی ﻓﺤﻠﯽ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر.                    2) ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون.  
3) ﻗﺮص ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺣﺎوی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون.     4) ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﺣﺎوی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در واژن.  

- اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻪ اﺳﯿﺪی در ﺷﮑﻤﺒﻪ در اﺛﺮ ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ 
1) اﺳﺘﯿﮏ.        2) ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ           3) ﭘﺮوﭘﯿﻮﺋﯿﮏ        4) ﭘﯿﺮووﯾﮏ.  

- در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻠﯿﺴﻪ در ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﯿﺴﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ؛ 
1) ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارد.           2) ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.  
3) ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.        4) ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.  

- وزن از ﺷﯿﺮﮔﯿﺮی در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد؟ 
1) ﺳﻦ ﺑﺮه، ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﺳﻦ ﭘﺪر.             2) ﺳﻦ ﺑﺮه، ﺟﻨﺲ ﺑﺮه، دوﻗﻠﻮﯾﯽ.  
3) ﺟﻨﺲ ﺑﺮه، ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﺳﻦ ﭘﺪر.           4) ﻫﯿﭻ ﮐﺪام.  
 
- ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ورم ﭘﺴﺘﺎن در ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ............ ﺷﯿﺮدﻫﯽ و .................. دوره ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. 
1) اواﯾﻞ- اواﯾﻞ       2) اواﺳﻂ – اواﺳﻂ     3) اواﺧﺮ – اواﯾﻞ      4) اواﯾﻞ – اواﺧﺮ  

- ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪه، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻓﺮار.                                2) ﻣﯿﺰان آﻣﻮﻧﯿﺎك    
3) PH و ﻣﻮاد ازت دار ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ         4) PH و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ  

- رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ 
(1            40 (2            60 (3            85 (4 

- ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ در ﮔﺎو ﺷﯿﺮی، ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ADF ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
8 (1            19 (2 ﺗﺎ 21        25 (3           27 (4 ﺗﺎ 36 

- در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
1) اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی                     2) ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی.  
3) اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی             4) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.  

- ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
1) ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ.                 2) ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن. 
3) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﻢ.             4) ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮔﻠﻪ  

- در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ آوری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.    
2) ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻟﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.  
3) ﻣﻘﺪار آن در ﮔﺬه ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.  
4) در ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﻢ ﮔﺬار، ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ.  

-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺰﯾﻢ آﻧﻬﯿﺪاز               2) ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻧﻬﯿﺪاز.  
3) ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ Co2                 4) اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ Co2  

- ﮐﻤﺒﻮد ﭼﻪ اﺳﯿﺪی در ﺟﯿﺮه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار، در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
1) اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ.                  2) اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ.  
3) اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﺌﯿﮏ.                  4) اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ  

- ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﻠﯿﺴﻢ در ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ 
2 (1             4 (2          5 (3             7 (4 

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﻣﺼﺮف آب ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟) 
1) ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا.                  2) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه   
3) ﻧﻤﮏ ﺟﯿﺮه.                     4) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد  

- ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻗﻔﺴﯽ، ﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟
1)B6 و B12 بیش¬تر             2) B6 و B12 کم¬تر            3) B12 کم¬تر  4) B12 بیش¬تر    

- از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻻﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺪاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
1) بالاتر           2) پایین تر         3) مساوی             4) بستگی به شرایط دارد.

- ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ 
1) در زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، اﻧﺮژی ﺟﯿﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
2) اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﯿﺮه، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ازت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء داﺧﻠﯽ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد. 
3) درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ آوری، ﺑﺎ وزن ﺑﻠﻮغ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. 
4) ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ رﯾﺰی، ﺟﺰو ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺖ.

اصل دفترچه را همانطور که گفته شد از لینک ابتدای صفحه می توانید دانلود کنید.

استخدام های مرتبط
آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 98 برگزار می گردد، جهت مشاهده آخرین اخبار استخدام آموزش و پرورش به این صفحه مراجعه کنید.

لینک های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی