loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز ساختمان,ساختمان,آزمون اسخدامی,دفترچه سوالات تخصصی,آموزش و پرورش,هنرآموز

یکی از مشاغل آزمون استخدامی آموزش و پرروش، هنرآموز ساختمان می باشد که افراد در صورت پذیریش در این شغل، در هنرستان های زیر نظر آموزش و پرورش مشغول به تدریس هنرآموزان خواهند شد، اگر قصد شرکت در شغل هنرآموز ساختمان را دارید، حتما می دانید که اولین گام شروع مطالعه، آشنایی به نحوه طراحی سوال در این سازمان و این شغل برای آزمون های استخدامی می باشد، بر همین اساس اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی برای شغل هنرآموز ساختمان را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید:


درباره فایل های این بخش
در لینک بالا علاوه بر اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی هنرآموز ساختمان برای آموزش و پرورش، نمونه سوالات به همراه پاسخنامه و جزوه های استخدامی بر اساس سرفصل های اعلام شده قابل دانلود می باشد.
همچنین بخشی از سوالات بخش تخصصی دفترچه سوالات هنرآموز ساختمان جهت آشنایی با فایل در زیر آمده است:

- در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ: 
1) ﻣﯿﻠﻪ ی وﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
2) ﻣﯿﻠﻪ ی وﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
3) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
4) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 

-اگر تنش مجاز برای 120kg/cm2 و تنش مجاز کششی برابر 60kg/cm2 باشد، مقدار نیروی مجاز p برابر است با .............. کیلوگرم.
1)50                       2) 25                        3)100                    4)200

- ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺮ ﻃﺮه ﻫﺎ، از ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدد؟
 1) از ﻣﺤﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه.                       2) از اﻧﺘﻬﺎی آزاد.  
3) از وﺳﻂ ﻃﻮل ﻃﺮه.                     4) ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺳﻄﻮح وارﯾﺰ ﺑﺘﻦ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ در آن ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
2) ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ در آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
3) ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ در آن ﻣﺤﻞ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ. 
4) ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

- در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی ﻣﺪوﻻر ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
1)کلاهک              2) بُلت عصایی            3) سولجر                4)فیلر

- ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻦ در ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1)دال ها         2) ستون ها           3) دیوارها               4) پوسته ها

- در ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار، ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﯿﺐ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دارد؟
 1) در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 
2) وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺐ از ﺣﺎﻟﺖ 1:1 ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
3) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ دارد. 
4) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻫﺎز ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺎﻟﺐ روﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد.


لینک های مرتبط

همچنین توصیه می کنیم از منوی بالای وبسایت به بخش مشاوره استخدامی رایگان ما سری بزنید و از از متن مشاوره های انجام شده در مورد نحوه آمادگی برای استخدامی آموزش و پرورش استفاده کنید.

نکته پایانی این که آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 هم اکنون در حال برگزاری است و جذب نیرو برای این شغل در بیش از 10 استان کشور صورت می گیرد، اگر استان شما جز به این استان ها نباشد، در صورت تمایل می توانید در سایر استان های دلخواه نیز شرکت کنید چرا که در دفترچه برای شروط استخدامی چیزی از لازمه بومی بودن گفته نشده است.


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی