loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

صنایع غذایی,هنرآموز صنایع غذایی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,هنرآموز

دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای خوشه شغلی هنرآموز صنایع غذایی را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

- اﻧﺠﻤﺎد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺑﺎ ﮐﺪام روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1)ﻏﻮﻃﻪ وری در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮد ﮔﻠﯿﺴﺮول                            2)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ
3)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای ﺳﺮد                                               4)ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺳﺮد 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﯾﺮ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در داﻣﻨ PH ﺑﺮاﺑﺮ 4-5/2 ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی دارد؟ 
1)اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﮏ                  2)اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ                 3)اﺳﯿﺪ ﺳﻮرﺑﯿﮏ            4)اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ 

-دزﮐﺸﻨﺪه ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟ 
1)آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ                                               2)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﯿﻮم 
3)ﻣﯿﮑﺮوﮐﻮﮐﻮس، رادﯾﻮ دوراﻧﺲ               4)اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات 

- ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺑﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ 85/0 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﮐﺪام آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ 
1)آﻣﯿﻼز                    2)ﭘﺮوﻧﺘﺎز                      3)ﻟﯿﭙﺎز                  4)ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز 

-راﻓﯿﻨﻮز، از ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 
1)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﻓﺮوﮐﺘﻮز                        2)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز 
3)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﮔﻠﻮﮐﺰ،ﮔﻠﻮﮐﺰ                             4)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز،ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز 

-ﮐﺪام اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻗﻬﻮه ای ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ؟
 1)ﻟﯿﺰﯾﻦ                          2)ﻣﺘﯿﻮﻟﯿﻦ                  3)ﺗﯿﺮوزﯾﻦ                      4)ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ 

- در ﮐﺪام روش ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، ﭘﺪﯾﺪه ﻫﯿﺴﺘﺮﺳﯿﺲ Hystersis ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
 1)ﺗﻮﻧﺎی                       2)ﭘﺎﺷﺸﯽ                   3)ﺗﺼﻌﯿﺪی                       4)ﻏﻠﺘﮑﯽ 

-ﮐﺪام ﯾﮏ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)SH                   2)PH                  3)a/w                       4)RH

- آب ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ای، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ 
1)15-10                     2)20-15                     3) 25-20               4) 10-5

- ﮐﺪام آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮی Blanching اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.؟ 
1)اﮐﺴﯿﺪاز،ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز           2)ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮوﺗﻨﺎز                  3)ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﻟﯿﭙﺎز           4)ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز،ﮐﺎﺗﺎﻻز

- آزﻣﻮن LAL، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1)اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم                              3)اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
3)ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ                     4)اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ
 
- در ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ، ﮐﺪام ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ وﯾﺮوس ﻫﺎ را دارد؟ 
1)TBHQ                    2)EDTA                   3)BHA               4)BHT

- ﺣﻀﻮر ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻫﻤﺮاه ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ؟
1)صفر                 2)106cfu/g               3)108cfu/g              4)104cfu/g

-هر گاه در یک فرآیند حرارتی D280OF برابر 4 دقیقه و D250OF برابر 04/0 دقیقه باشد، اندیس Z کدام است؟
1)18 درجه فارنهایت           2) 10 درجه فارنهایت          3) 15 درجه فارنهایت         4) 20 درجه فارنهایت

- ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ، ﺑﮑﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﯿﻠﻪ ای ﺷﮑﻞ، ﻏﯿﺮاﺳﭙﻮرزا ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ؟         
1)ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻣﻨﻮﺳﯿﺘﻮژﻟﺲ                    2)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ 
3)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس                        4)ﯾﺮﺳﯿﻨﯿﺎ اﻧﺘﺮوﮐﻮﻟﯿﺘﯿﮑﺎ 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی زﯾﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎه زﺧﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ                       2)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﻧﻮس 
3)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﺳﺘﺌﺎرو ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﻮس          4)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﻧﺘﺮاﺳﯿﺲ 

- ﻧﻘﺶ ﮐﭙﺴﻮل در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ        2)ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ          3)اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ          4)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
 
-ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﭙﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ، ﺑﻪ ﮐﭙﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
1)موکور راکسی ئی Mucor rouxi                     2)تامنیدیوم الگاس Thamnidium
3)اسپرژیلوس نایجر Aspergillus niger                 4)ریزوپوس استولونیفر Rhizopus Stolonifer

- آزﻣﻮن IMVIC، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺪام ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟
 1)ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ               2)اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ                   3)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم           4)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﻧﻮس

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪد (D value) D اﺳﺖ؟
1) زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی در دﻣﺎی 121c
2) دﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ.
3) دﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن 90 درﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ.
4) زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن 90 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در دﻣﺎی ﻣﻌﯿﻦ.

- ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪﯾﺲ ﯾﺪی و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎﻣﻪ، دﻣﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺮه زﻧﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 1)ﮐﺎﻫﺶ-ﮐﺎﻫﺶ             2)ﮐﺎﻫﺶ-اﻓﺰاﯾﺶ               3)اﻓﺰاﯾﺶ-اﻓﺰاﯾﺶ                  4)اﻓﺰاﯾﺶ-ﮐﺎﻫﺶ 

- ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺦ                           2)ﻻﮐﺘﻮز ﻣﻮﻧﻮ ﻫﯿﺪراﺗﻪ 
3) ﻻﮐﺘﻮز ﺑﯽ آب                                      4)ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻢ 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮ دام ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﻨﻮز و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ
2) اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎزﺋﯿﻦ
3) اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺪﯾﻢ
4) اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﻔﺎ ﻻﮐﺘﺎﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺰآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ زﯾﺮ، در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
1)ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن               2)ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن                 3)اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس                4)ﺑﺎﮐﺘﻮﻓﻮﮔﺎﺳﯿﻮن
 
- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع در ﭘﻨﯿﺮ، ﮐﺪام ﯾﮏ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ؟ 
1)ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ            2)ﭘﺮوﺗﻨﻮﻟﯿﺰ                    3)ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ   و  ﭘﺮوﺗﻨﻮﻟﯿﺰ               4) ﻟﯿﭙﻮﻟﯿﺰ 

اصل دفترچه سوالات به صورت کامل

استخدامی های مرتبط
برای شغل هنرآموز صنایع غذایی در اکثر استان های کشور در آزمون استخدامی سال 98 آموزش و پرورش که در آبان برگزار می گردد جذب نیرو صورت می گیردد و ثبت نام آن هم اکنون در حال انجام از طریق وبسایت سازمان سنجش می باشد، آزمون به صورت مشترک با آزمون دستگاه های اجرایی برگزار می گردد.

سرفصل های آزمون
آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می گردد، دروس عمومی در این لینک آمده است و سرفصل های تخصصی آزمون نیز شامل دروس اصول و صنایع غذایی - فرآورده های دامی - فرآورده های گیاهی - ماشین های صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات می باشد.

رشته های تحصیلی مجاز
رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای شغل هنرآموز صنایع غذایی شامل رشته های در مهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی صنایغ غذایی و مهندسی ماشینهای صنایغ غذایی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی