loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز صنایع نساجی,صنایع نساجی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,سوالات استخدامی

دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع نساجی که توسط آموزش و پرورش برگزار شده است را در دو بخش تخصصی و عمومی از طریق لینک زیر دریافت کنید:

آشنایی با فایل
فایل ذکور اصل دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع نساجی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که بخشی از سوالات این فایل را در زیر می توانید مشاهده کنید:

-ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻟﯿﺎف رﺑﺎﯾﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻟﺶ، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟
1) ﻓﺸﺎر ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﻨﺪر اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
2) اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﻤﺪی ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﺎﻟﺶ.
3) اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﻠﺘﮏ.
4) اﻟﯿﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زده ﺷﺪه و ﺑﺎز ﺷﻮد.

- ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺷﯿﭙﻮری ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻟﯿﺎف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)ﭘﻨﺒﻪ                2)ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ                3)وﯾﺴﮑﻮز رﯾﻮن                  4)اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ

- ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
1) دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2) ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3) ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
4) ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﻨﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

- ﻧﻤﺮه ﻧﺨﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻮره رﯾﻨﮓ 10 ﭘﻨﺒﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 5 درﺻﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﻧﺦ ﺑﺮ روی ﻏﻠﺘﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
1)53/10               2)5/9                3)95/9                4)05/10

- ﮐﺪام راﺑﻄﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1)C2-(DD-DF)/DD                        2) C_τ-(D_D+D_F)/D_D
3) C2-(DF-DD)/DF                               4) C2-(DF+DD)/DF  

- ﻧﻤﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺦ ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﺳﻪ ﻧﺦ 100 و 120 و 150 ﺗﮑﺲ ﺑﺎ 10 درﺻﺪ ﮐﺴﺮ ﻃﻮل ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)326                 2)333                 3)370                     4)411                         

-درﻏﻠﺘﮏ ﮐﺎرد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎع ﻏﻠﺘﮏ ﻧﻮار ﺑﻪ اﻧﺪازه 150 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ازدﯾﺎد ﻃﻮل آن ﺑﻪ اﻧﺪازه 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟(π=3)      
1)855                   2)725                3)755               4)455

- در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮری از ﺟﻨﺲ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺷﮑﻞ ﻧﺎزل ﻫﺸﺖ ﺷﯿﺎر ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاص ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
1)نخ نرم با تاب کم         ب) نخ پرزدار برای تولید حوله           ج) نخ حجیم و زبر با تاب کم  د) نخ نرم با تاب زیاد

- در رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﯿﺎف ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻮر ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ اﺳﺖ؟
1)70-60           2)90-70                   3)70-30               4)60-40

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﺎﻗﮏ 5 ﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر 10 ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)120                 2)90                3)60               4)30
111- دﻫﻨﻪ در ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای از داﯾﺮه زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﮐﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)135 درجه              2) 270 درجه            3) 45 درجه              4)90 درجه

- رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟
1) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﻮدﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
2) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺦ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
3) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻮدی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺸﻮد.
4) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺦ ﻫﺎی ﭘﻮد دارای ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- در ﮐﺪام ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺳﻮره ﺗﻮﯾﻂ ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺣﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
1) الکتریکی            2) فتوالکتریک             3) مکانیکی               4) لولتراسونیک

- در ﮐﺪام روش ﭘﻮدﮔﺬاری، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺦ ﭘﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)ﭘﺮوژ ﮐﺘﺎﺑﻞ                 2)راﭘﯿﺮی                3)ﺟﺖ ﻫﻮا                4)ﺟﺖ آب

- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﭼﺮخ ﻃﺮح 102 و ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح 102 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻃﺮح، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
1) ﯾﮏ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ                        2) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﯾﮏ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 3) ﯾﮏ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﯾﮏ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ                       4) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮیه

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، از ﻋﯿﻮب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
1)ﻧﻮارﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی                      2)ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺦ ﺑﯿﻦ ﺳﻮزن ﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻨﺪر
3)ﺑﺎﻻ زدن ﭘﺎرچه                                  4)رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺪ

- در ﮐﺪام ﯾﮏ از روش ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﭽﯽ، زاوﯾﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟
1)دقیق               2) اتفاقی              3) مرحله ای                     4) غیرپیوسته

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1)ﻋﻤﻞ اﯾﻦ – ﻟﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.                    2)ﻧﺦ ﻫﺎی ﮐﺸﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
3)ﻧﺦ ﻫﺎی ﮐﺸﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  4)ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻧﺦ اﺳﺖ.

- ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺣﻠﻘﻮی ﺗﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻮان، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)16               2)4               3)8               4)6

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ راﺷﻞ ژاﮐﺎرد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻧﻪ ژاﮐﺎرد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ-ﻟﯽ، ﺑﺎ دو اﻧﺪرﻟﭗ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام ﺣﺮﮐﺖ ﻟﭙﯿﻨﮓ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.      2) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.       4) راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
121- ﺗﮑﻤﯿﻞ S ﺑﺮ روی اﻟﯿﺎف ﺗﺮی اﺳﺘﺎت، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ در ﮐﺎﻻی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﺴﭙﺮس را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ؟
1) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺧﺸﮏ.       2) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺗﺮش         3) ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎ.      4) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری.

- در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 و ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
1) ﺳﺮﻋﺖ رﻧﮕﺮزی ﻧﺎﯾﻠﻮن 6، ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 اﺳﺖ.           2) ﺛﺒﺎت ﻧﺎﯾﻠﻮن 6، ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 اﺳﺖ. 
3) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه، ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
4) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه، ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

- اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺎده رﻧﮕﺰای ﻣﺘﺎل ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ 1:1 در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻢ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1) ﻧﯿﺮوی واﻧﺪرواﻟﺴﯽ.      2) ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ.      3) اﺗﺼﺎل ﮐﺌﻮردﯾﻨﺎﻧﺲ.                4) اﺗﺼﺎل ﻧﻤﮑﯽ.

- ﮐﺮﯾﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در رﻧﮕﺮزی ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ، ﺑﺮ روی ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﻮاص ﺛﺒﺎﺗﯽ آن اﻏﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؟
1) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺧﺸﮏ. 2   ( ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻖ.      3) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری.                           4) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ.

- ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺮزی ﮐﺎﻻی ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ در دﻣﺎی 100 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) دی ﻓﻨﯿﻠﯽ.  2  ( ﮐﻠﺮوﺑﻨﺰول.      3) ﭘﺎراﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ.               4) ارﺗﻮﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی