loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز شیمیایی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی

جهت دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنراموز صنایع شیمایی در دو بخش تخصصی و عمومی که توسط آموزش و پرورش برگزار شده است از لینک زیر استفاده کنید:

بخشی از فایل
بخشی از سوالات بخش تخصصی اصل دفترچه سوالات هنرآموز صنایع شیمیایی را می توانید در  زیر مشاهده کنید:
- ﺳﻨﺘﺰ وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟
1)اﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن               2)اﺗﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن            3)ﻓﻨﻞ ﻫﺎ                 4)ﮐﺘﻮن ﻫﺎ
104- ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1)ﻓﻨﻞ                  2)ﻧﻮﻟﻮﺋﻦ                   3)ﺑﻨﺰن                  4)ﻧﯿﺘﺮوﺑﻨﺰن
 105- از واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﮐﺘﻮن ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﮔﺮ ﮔﺮﯾﻨﯿﺎرد، ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟
1)اﻟﮑﻞ ﻧﻮع دوم                2)اﻟﮑﻞ ﻧﻮع ﺳﻮم           3)اﻟﺪﺋﯿﺪ            4)اﺳﺘﺮ

- ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
1)اﺗﯿﻞ آﻣﯿﻦ         2)ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ           3)دی ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ              4)ﺗﺮی ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ
-کدام یک، امید حلقوی است؟
1)ﻻﮐﺘﺎم              2)ﻻﮐﺘﻮن             3)ﻓﻨﻮن                 4)ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
- ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ، ﻧﻮع ﻧﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎی n ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
1)آﻟﻮﻣﯿﻨﻮم                2)ژرﻣﺎﻧﯿﻮم              3)ﻧﯿﺘﺮوژن               4)اﮐﺴﯿﮋن

- ﭼﺮا ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﯾﻢ ﻧﺪارد؟
1)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﮐﺴﯿﺪی ﻣﺤﺎﻓﻆ                     2)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻣﻔﻮﺗﺮ
3)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ                                4)ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
115- ﮐﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺖ دارد؟
1)ﺳﯿﻠﯿﺲ               2)ﻧﯿﺘﺮﯾﺪﺑﻮر             3)ﮐﺮﺑﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ                 4)ﮐﺮﺑﻮراﻧﺪوم
- ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﺲ را در ﻣﺤﻠﻮل 1/0 ﻣﻮﻻر و ﺗﯿﻐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺲ را در ﻣﺤﻠﻮل 01/0ﻣﻮﻻر ﻣﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و دو اﻟﮑﺘﺮود را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، پتانسیل پیل در این لحظه بر حسب ولت چقدر است  ولت E=0/34 
1)صفر                      2)34/0                     3)03/0                           4)68/0
118- ﭘﻬﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﮏ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه HPLC ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
1)ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ       2)ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪنمونه            3)ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ          4)ﻫﯿﭽﮑﺪام
119- در ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﻧﺸﺮ ﺷﻌﻠﻪ ای، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟
1)Na            2)Al            3)pd              4)Fe
120- ﺷﻌﻠﻪ در اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ﺟﺬب اﺗﻤﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ...................
1)ﻓﻘﻂ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                         3)ﺑﻪ ﺑﺨﺎر اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2)ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                 4)در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی