loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دفترچه سوالات استخدامی,هنرآموز تاسیسات,تاسیسات,آموزش و پرورش,هنرآموز,استادکار تاسیسات,هنراموز تاسیسات

دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش که طی سالهای گذشته برگزار شده است را به صورت کامل که شامل اصل دفترچه می باشد به صورت خوانا و تایپ شده می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

بخشی از فایل
در زیر بخشی از سوالات دفترچه تخصصی هنرآموز تاسیسات آمده است:

- اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎت ﮐﺒﻮد ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ؟
1)ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ           2)ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘﯽ                 3)ﺣﺬف ﺑﻮ                   4)ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
 
- ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 1)اﺣﯿﺎ ﮐﺮدن ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ                3)ﺗﺒﺎدل ﯾﻮﻧﯽ 2)آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ                   4)ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ

- حجم یک مخزن استوانه ای آب گرم با قطر 40CM و ارتفاع 1m چند گالن آمریکایی است؟ (π=3)
1)17                      2)27              3)30             4) حفاظت آب مصرفی

- ﻋﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)ﺑﺮﮔﺸﺖ آب اﺿﺎﻓﯽ                       3)ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﺦ زدﮔﯽ 
2)ﮔﺮدش داﺋﻤﯽ آب                         4)ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ 

- ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟
 1)ورودی راﯾﺰر داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن                           2)ورودی ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه آب 
3)ورودی آب ﮔﺮم                                              4) ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن 

- ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ 
1)ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺘﻮر 2)ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه 
3)ﻃﻮل دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه 4)ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ 

- ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺰن آب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ؟
 1)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر                            2) ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه 
3)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر                           4) ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه 

- ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد؟
1)کانال با عمق 45cm             2) توری سرلوله               3) ترانشه          4) صافی شنی

-شیب یک درصد معادل چند فوت بر اینچ است؟
1)1/2                   2)  1/4                   3)  1/8              4)  1/16

- از ﮐﺪام ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ، در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؟
1)ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺳﺨﺖ             2)ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه            3)ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ           4)ﭼﺪﻧﯽ 

- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎﻣﺪ آب، ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ؟
1)100             2)180             3)212               4)32

-ضریب کلی انتقال گرما در دیوار دو لایه به ضخامت 20 و 10 سانتی متر با یک لایه عایق وسط 5 سانتی متری چند w/(M^2.C) است
1)3/0                      2)2/0             3)7/3              4)4/3

- ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد؟
1)ﮔﺮﻣﺎی ﻋﺒﻮری از ﮐﻒ              2)ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا                3)ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن             4)روﺷﻨﺎﯾﯽ

- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮادﻫﯽ ﯾﮏ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ CFM 600 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ؟
1)30                      2)46                   3)280                 4)353
 
-ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﯿﻌﺎن ﻏﯿﺮﻣﺮﺋﯽ در ﺟﺪار ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻫﻮای ﺗﺎزه 2) ﻧﺼﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 3) ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺨﺎر 4) ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻫﻮا

-در ﺳﺎﯾﮑﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﻫﻮا ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﮔﺮم ﮐﺮدن و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮی 2) ﮔﺮم ﮐﺮدن و رﻃﻮﺑﺖ زدن
 3) ﺳﺮد ﮐﺮدن و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮی 4) ﺳﺮد ﮐﺮدن و رﻃﻮﺑﺖ زدن

- ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از وﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮادﻫﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎی ﭘﺎس BF ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1)افزایش می یابد          2) کاهش می یابد         3) ثابت می ماند       4) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

- ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻫﻮادﻫﯽ واﺣﺪ، از ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ اﺑﻌﺎد داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
1)28 ₓ68          2)32 ₓ 58               3)34 ₓ 54          4)38 ₓ  48

- بیشترین سیب مجاز در تبدیل کانالی کدام است؟
1)1/7               2)  1/4                3)  1/8                      4)  1/12

-ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دﯾﮓ آن 000/400 ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ، ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1)50                    2)45                           3)40                         4)35

- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻤﮑﻦ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 6 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از دو ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ استفاده شود، حجم هر مخزن چند لیتر است؟ (6/0 = ضریب ذخیره    25/0 = ضریب مصرف
1)450             2)750                 3)1500           4)1800

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط ﺗﮏ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﯿﻦ ...................... و ..................... اﺳﺖ.
1)ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ – ورودی ﭘﻤﭗ                          2)ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ – ورودی دﯾﮓ
3)ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ- رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ                      4)ﺧﺮوﺟﯽ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ – ورودی دﯾﮓ
 
- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﻠﺮ، 8 ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ وات اﺳﺖ؟
1)72             2)28                     3) 28                  4)12

-در یک سیکل تبرید تراکمی، کدام قسمت ماده مبرد  پایین ترین دما را دارد؟
1)ورودی اوﭘﺮاﺗﻮر          2)ﺧﺮوﺟﯽ اوﭘﺮاﺗﻮر       3)ورودی ﮐﻨﺪاﻧﺴﺮ          4)ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺪاﻧﺴﺮ

- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی دﻓﻊ ﺷﺪه در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﺳﺖ؟
 1)ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط                 2)اوﭘﺮاﺗﻮر                    3)ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر                      4)ﮐﻨﺪاﻧﺴﺮ

اصل دفترچه به صورت کامل را از لینک ابتدای صفحه دانلود کنید.

استخدام های مرتبط
برای شغل هنرآموز تاسیسات در چندین استان کشور از جمله استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان،سیستان،  چهارمحال، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، قروین، کرمان، گلستان، گیلان، مازندان، لرستان، خوزستان، سمنان، سیستان، فارس در آزمون استخدامی آموزش و پرروش سال 98 که هم اکنون در حال ثبت نام از طریق وبسایت سازمان سنجش می باشد جذب نیرو صورت خواهد گرفت.

سرفصل های آزمون
سرفصل های تخصصی آزمون برای این شغل دروس تاسیسات بهداشتی ساختمان، تاسیسات حرارتی و کارگاه، تاسیسات حرارتی و کارگاه، برق تاسیسات، رسم فنی و نقشه کشی تآسیسات می باشد و دروس عمومی نیز همان دروس ذکر شده در لینک ابتدای متن است.

رشته های تحصیلی مجاز
رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای این شغل بر اساس آخرین دفترچه راهنمای منتشر شده شامل کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های حرارت و تبدیل انرژی، لیسانس و فوق لیسانس تاسیسات حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی در مقطع کارشناسی و ارشد می باشد.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی