loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز زراعی و باغی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات استخدامی,آزمون استخدامی,دفترچه سوالات تخصصی

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خوشه شغلی هنرآموز زراعی و باغی را از طریق لینک زیر هم اکنون می توانید دانلود کنید:

درباره این فایل
جهت آشنایی با این فایل، بخشی سوالات بخش تخصصی دفترچه در زیر آمده است:
- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﺸﺮات زﯾﺮ، ﺗﺨﻢ ﺳﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻦ ﮔﻨﺪم را ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 1) زﻧﺒﻮر ﺗﺮﯾﺴﻮﻟﮑﻮس.  2) زﻧﺒﻮر ﺗﺮﮐﻮﮔﺮاﻣﺎ.     3) ﻣﮕﺲ ﺳﯿﺮﻓﯿﺪ.    4 ( ﻣﮕﺲ ﺗﺎﮐﯿﻨﯿﺪ.  

- ﻻرو ﮐﺪام آﻓﺖ ﺑﺪون ﭘﺎ، ﻗﻮﺳﯽﺷﮑﻞ و دارای ﭼﻬﺎر ﺳﻦ اﺳﺖ؟
1) ﮐﺮم ﺑﺮگ ﺧﻮار ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ.            2) ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ.   
3) ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ.                      4) ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ذرت. 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻓﺎت زﯾﺮ، زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؟
1) ﮐﺮم ﺧﺎردار ﭘﻨﺒﻪ.                  2) ﺳﭙﺮدار واوی ﺳﯿﺐ.    
3) ﮐﺮم ﺳﯿﺐ.                           4) ﺳﻦ ﮔﻨﺪم. 

- از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺟﻠﺪ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺪرم، ﻫﯿﭙﻮدرم.            2) ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺪرم، ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ.         
 3) اﭘﯿﺪرم، ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ.          4) اﭘﯿﺪرم، ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، ﻫﯿﭙﻮدرم.  

- ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻔﯿﺪك ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و دﻣﺎی ﻫﻮا.              2) وزش ﺑﺎد و دﻣﺎی ﻫﻮا.    
3) وزش ﺑﺎد و ﺣﺸﺮات.                4) وزش ﺑﺎد و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا. 

- ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﯿﺮی، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام رده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
1) زیگومیست                   2) اسکومیست                      3) اامیست                 4) بازیدیومیست.

- ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻔﯿﺪك داﺧﻠﯽ ﻣﻮ، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 
1) ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺲ.                     2) ﮔﻮﮔﺮد و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن.     3) ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﻮهای.                 4) ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﻨﺰن. 

- ﮐﺪام ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، دارای ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮكﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻗﻼبﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﯾﻮﻻف وﺣﺸﯽ.    2 ( ﻣﺎﺷﮏ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﻪای.  3) ﻫﻔﺖﺑﻨﺪ.       4) ﺑﯽﺗﯽراخ. 

- در ﮐﺪام ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، ﮔﻞﻫﺎ ﺷﯿﭙﻮری و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﺳﺒﺮگ، ﭘﻨﺞ ﮔﻠﺒﺮگ و ﭘﻨﺞ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟؟
1) ﮔﻞ ﮔﻨﺪم.      2 ( ﺷﯿﺮﯾﻦﺑﯿﺎن.       3 ( ﭘﯿﭽﮏ ﺻﺤﺮاﯾﯽ.  4) ﮔﺎوﭘﻨﺒ 

- ﻧﻮع ﻣﯿﻮه، در ﺗﺎج ﺧﺮوس ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﻓﻨﺪﻗﻪ.         2) ﮐﭙﺴﻮل.          3) ﺳﺘﻪ.          4) ﺷﻔﺖ. 

- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی زﯾﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ 1) ﺻﺪری.        2) ﮔﺮده.           3) اﺻﻼحﺷﺪه.      4) ﭼﻤﭙﺎ. 

- ﮔﻞ در ﻧﺨﻮد دارای ................................. اﺳﺖ.) 
1) ﯾﮏ ﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﻪای              2) ﯾﮏ ﻣﺎدﮔﯽ دو ﺑﺮﭼﻪای   
3) دو ﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﻪای              4) دو ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻪ ﺑﺮﭼﻪای  

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮ، ﻗﺒﻞ از درو در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﺗﺶ زده ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ذرت.          2) ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ.       3) ﺳﻮﯾﺎ.          4) ﻧﯿﺸﮑﺮ.  

- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورس در ﮔﻨﺪم ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﻧﻮر زﯾﺎد.          2) ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻮا.         3) ازت زﯾﺎد.       4) ﻧﻮر ﮐﻢ.  

- ﮐﺪام رﻗﻢ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده و ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﻣﺎﺋﻮﭘﺎ.         2) ﻣﺴﺎﺳﺮﺳﺎ.          3) ﺑﻤﯽ.          4) رﻧﺠﺮ.  

- ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﮔﻨﺪمﻫﺎی دﺳﺘﻪی ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
28 (1             14 (2            7 (3            42 (4  

- رﻗﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺳﻮﯾﺎ ﺟﺰو ﮐﺪام ﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد؟
 زودرس.       2) دﯾﺮرس.           3) ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮرس.     4) ﻣﺘﻮﺳﻂ رس.

- ذرت گیاهی است...............................
1) ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﮔﺸﻦ.               2) ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و دﮔﺮﮔﺸﻦ.   
3) دو ﭘﺎﯾﻪ و دﮔﺮﮔﺸﻦ.                4) دو ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﮔﺸﻦ.   

- ﮐﺪام ﻧﮋاد ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ، ﺟﺰو ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ 
1) اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ.      2) ﮐﻮزﯾﻤﺎ.           3) دراﮔﺎ.           4) اﻣﺒﺎﺳﺎدور.  

- ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻠﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ...................................... ﻧﺎم دارد.
 1) ﮔﻨﺪم.         2) ﺑﺮﻧﺞ.            3) ﻧﯿﺸﮑﺮ.         4) ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ. 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺮای ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آﻓﺎت ﮐﺮم ﺧﺎردار و ﻋﺴﻠﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﯿﻮع دارد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
1)ساحل                  2) ورامین                 3) هویی کالا          4) دلتا پایین 16

- کدام گیاه، خودگشتن (اتوگام) است؟
1) یونجه                 2) کلم                    3) گندم             4) ذرت

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ، در داﻧﻪی ﮔﻨﺪم دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ.  2) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.            3) رﻃﻮﺑﺖ.        4) ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. 

- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ذرت ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ، وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ...................... دارﻧﺪ. 
1) ﺷﯿﺮی.          2) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ.         3) ﺧﻤﯿﺮی.        4) ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ.  

- ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ، ﺑﻪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد؟ 
1) ﺟﻮ.           2) ﭘﻨﺒﻪ.          3) ﻧﯿﺸﮑﺮ.        4) ﮔﻨﺪم. 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی