loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزگار ابتدایی,آموزش و پرورش,آزمون استخدامی تیر 97,دفترچه سوالات تخصصی,سوالات استخدامی جدید

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی با پاسخنامه را به صورت تایپ شده و کاملا خوانا در دو بخش تخصصی را هم اکنون می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

نکته: بر اساس بررسی که بر روی این دفترچه سوال انجام شده است، شما تنها با مطالعه 5 کتاب اصلی ذکر شده می توانید برای تمام دروس درصد بین 50 تا 100 درصد کسب کنید، جهت مشاهده این بررسی و کتاب های هسته و اصلی طراحی سوال برای آموزگار ابتدایی پست 813 را را مطالعه کنید.

توضیحات در باره این فایل
فایل مذکور اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای خوشه شغلی آموزگار ابتدایی می باشد که بخشی از فایل در زیر آمده است:

- بر اساس کدام دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت، معلم سعی می¬کند ضمن طرح پرسش¬های روشنگرانه ایده¬های نهان دانش¬آموز را به ضمیر آگاه او فراخواند؟
1) رئالیست 2) ایده¬آلیست 3) پراگماتیست 4) مارکسیست

- نگرانی از ظهور جامعه توده¬وار و مدارس دیوانسالارانه که شأن دانش¬آموزان را تا سرحد شیء و ایفاگر نقش پایین می¬آورد و انسانیت را از آنها می¬زداید، مربوط به کدام دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت است؟
1) فلسفه تحلیلی 2) رئالیست
3) مارکسیست 4) اگزیستانسیالیست

- مطالعه تعاریف عملیاتی اصطلاحات به منظور روشن نمودن مفروضات بنیادی و دیدگاه¬های متعارض، مربوط به کدام حوزه از فلسفه تعلیم و تربیت است؟
1) فلسفه تحلیلی 2) مارکسیست
3)لیبرالیست 4) اگزیستانسیالیست

- اصل سلسله مراتب اجتماعی که بر اساس آن آموزش و پرورش باید بر وفق استعداد و رتبه اجتماعی افراد سامان باید، در کدام دیدگاه مطرح می¬شود؟
1) لیبرالیسم 2) ملی¬گرایی 3) محافظه¬کاری 4) مارکسیسم

- کدام مورد، در خصوص دیدگاه تربیتی ماهیت¬گرایی صحیح است؟
1) مدارس به کمک برنامه¬های درسی و شیوه¬های تدریس رسمی¬شان اعضای نیروی کار آینده را آماده می¬سازند.
۲) حس احترام نسبت به مراجع مشروط قدرت، چه در مدرسه و چه در جامعه باید در کودکان پرورش یابد.
3) نیازها و رغبت¬های کودکان، تعیین¬کننده آن چیزی است که یاد می¬گیرند.
4) یادگیری از طریق حل مسئله باید مقدم بر تلقین محتوای درسی باشد.

- مبالغه در اجرای کدام یک از اصول تعلیم و تربیت، باعث کم¬حوصله، عجول، مسامحه¬کار و لاابالی بار آمدن دانش¬آموزان می¬شود؟
1) تفرّد 2) حریّت 3) فعالیت 4) سندیت

- کدام مورد درخصوص نظریه تربیتی ارسطو، صحیح است؟
1) تربیت خرد آدمی است که او را به سوى هنر اختلافی می¬برد، نه تربیت احساسات.
2) زمامداران نباید نقش و وظیفه¬ای در تربیت داشته باشند.
3) تربیت و باید با پدید آوردن عادت¬های خوب آغاز کرد.
4) تربیت باید خصوصی باشد نه همگانی.

- عبارت زیر، بیانگر دیدگاه کدام فیلسوف تعلیم و تربیت است؟
«همین که دوران شیرخوارگی کودک به سر آمد باید پیش از آنکه اخلاق تباه فرا گیرد، تربیت اخلاقی او را آغاز کرد و در این کار باید از طبیعت وی پیروی نمود.»
1) خواجه نصیرالدین طوسی ۲) ابن خلدون
3) ابن مسکویه ۴) غزالی

- کوشش معلم در برجسته کردن مطالب مهم و جذاب کردن آن برای دانش¬آموزان خردسال، بر کدام مرحله از یادگیری مشاهده¬ای تاثیرگذار است؟
1) توجه 2) انگیزشی 3) به یاد سپاری 4) بازآفرینی

- برای کاهش اضطراب امتحان در دانش¬آموزان، کدام یک از روش¬های رفتاردرمانی موثر است؟
1) شرطی¬سازی از راه تمیز پاسخ 2) غرقه¬سازی
3) شرطی¬سازی از طریق تعمیم محرک 4) آموزش حساسیت¬زدایی منظم

- خودآموزی شناختی مبتنی بر دیدگاه ویگوتسکی، چه نوع آموزشی است؟
1) تأکید بر سکوت کامل، زمانی که دانش¬آموز روی مسائل دشوار کار می¬کند.
2) تأکید بر آموزش خود، از علویق به¬کارگیری فرایندهای شناختی
3) تشویق کودکان به حرف زدن با خود، حین حل مسئله
4) استفاده از را راهبردهای شناختی، حین حل مسئله

- دسته¬ای از تکالیف که کودک با کمک بزرگسال با دوستان بالغ¬تر از خود قادر به انجام آن است، به کدام مفهوم در نظریه ویگوتسکی اشاره دارد؟
1) منطقه تقریبی رشد 2) خودنظم¬دهی
3) گفتار بیرونی 4) الگودهی

- کدام نوع پژوهش توسط معلم کلاس، برای حل مشکلات خاص آموزش با یادگیری دانش-آموزان در کلاس طراحی می¬شود؟
1) موردی 2) اقدام¬پژوهی 3) تک¬آزمودنی 4) آزمایشی

- اینکه کودکان دوست دارند داستان¬ها پایان خوشی داشته باشد، از کدام قانون ادراکی گشتالت تبعیت می¬کند؟
1) تکمیل 2) سادگی 3) شباهت 4) ادامه خوب

- دانش¬آموزی که چگونگی عملکرد سیستم گوارش را با شکل برای معلم توضیح می¬دهد. یادگیری خود را با کدام نوع بازنمایی نشان می¬دهد؟
1) تصویری 2) عینی 3) حرکتی 4) نمادی
روان¬شناسی رشد

- با به وجود آمدن قدرت تقلید در کودکان و مشاهده الگوها و رشد اخلاق دیگر پیروی، کدام نوع بازی¬ها بیشتر توسط کودکان انجام می¬شود؟
1) رمزی 2) تمرینی 3) قاعده¬دار 4) ساختنی

- کودکانی که اعمال غلط یا درست را براساس پیامدهای منفی یا مثبت آن ارزیابی و بر این اساس استدلال اخلاقی می¬کنند، در کدام مرحله از رشد اخلاقی قرار دارند؟
1) جهت گیری صاحبان قدرت 2) جهت¬گیری قرارداد اجتماعی
3) جهت گیری تنبیه پاداش 4) جهت¬گیری پسر خوب / دختر خوب

- کودکان محزون که خواب و خوراک نامنظمی دارند، در برابر تغییر مقاوم و نسبتاً تحریک¬پذیر هستند، در کدام دسته قرار می¬گیرند؟
1) ناهماهنگ 2) راحت 3) دارای اختلال سلوک 4) دشوار

- کودکی که پیوسته کنجکاو و در پی تسلط یافتن و دستکاری محیط پیرامون است، از کدام نوع انگیزه برای یادگیری برخوردار است؟
1) تعلق 2) شایستگی 3) بیرونی 4) پیوندجویی

- کدام فیلسوف مسلمان، سه مرحله عمده پیش¬دبستانی، یادگیری در مدرسه و حرفه¬آموزی را برای تعلیم و تربیت مطرح کرده است؟
1) غزالی 2) ابن مسکویه ۳) ابن خلدون 4) ابن سینا

- کدام فیلسوف، روش آموزش و پرورش را از اصل¬های روان¬شناسی و مقصد آن را از اخلاق نتیجه می¬گیرد و تاکید می¬کند که به کار آموزش و پرورش برای دست یافتن به هنر اخلاقی است؟
1) روسو 2) هوبارت 3) پاسیرس 4) کانت

- کدام دسته از فیلسوفان، ملاک تشخیص حقیقت را مطابقت امر ذهنی با شیء خارجی می-دانند؟
1) اسلامی 2) پراگمانیست 3) ایده¬آلیست 4) تحلیلی

- «توجه به زمینه¬سازی برای شکل¬گیری هویت¬های ویژه متربیان در کنار هویت¬های مشترک»، از مصادیق کدام¬یک از اصول تربیت رسمی و عمومی است؟
1) خردورزی 2) حفظ و ارتقای آزادی
3) تنوع و کثرت 4) محبوبیت و مقبولیت مربیان
روان¬شناسی پرورشی

- معلمی که برای ارزشیابی کلاسی، بر توانایی¬ها و مهارت¬های عملی دانش¬آموزان در موقعیت-های عینی تاکید می¬کند، کدام نوع ارزشیابی را به کار می گیرد؟
1) سنجش از راه مشاهده 2) سنجش عملکردی
3) سنجش استنباطی 4) سنجش توصیفی

- دانش¬آموزی که به همکلاسی¬اش توهین کرده است، معلم وی را وادار می¬کند علاوه بر عذرخواهی از او، از بقیه همکلاسی¬هایش نیز معذرت¬خواهی کند. این روش اصلاح رفتار، چه نام دارد؟
1) جبران اضافی 2) جریمه کردن 3) محروم¬سازی 4) تنبیه

- برای دانش¬آموزی که اکثر اوقاتش را در کلاس به بازیگوشی و صحبت کردن با همکلاسی¬ها می¬گذراند، معلم اقدام به تقویت همه رفتارهای مطلوب او، غیر از موارد یاد شده می¬کند. این روش، چه نام دارد؟
1) تقویت تفکیکی رفتارهای با نرخ کم 2) تقویت تفکیکی رفتار ناهمساز
3) تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر 4) تنبیه رفتارهای نامطلوب

- شروع¬های اشتباه، تکرار واژه¬های زائد و در هم پیچیدن کلمات توسط معلمان حینِ سخنرانی، هر کدام ویژگی نامطلوب سخنرانی ناکارامد اشاره دارد؟
1) ناپیوستگی مطالب 2) اضطراب اجتماعی
3) مازهای کلامی 4) حلقه¬های توضیحی
۱۱۷- دانش¬آموزی با خود می¬گوید: «شانس آوردم معلیم از من نپرسید». سبک اسنادی این دانش-آموز، از کدام ویژگی برخوردار است؟
1) قابل کنترل، پایدار و دارای مکان کنترل بیرونی
۲) غیر قابل کنترل، پایدار و دارای مکان کنترل درونی
3) غیر قابل کنترل، ناپایدار و دارای مکان کنترل درونی
4) غیر قابل کنترل، ناپایدار و دارای مکان کنترل بیرونی

- نیاز دانش¬آموزان به احساس آرامش در کلاس و دور بودن از عوامل تهدیدآمیز، به کدام نیاز از سلسله مراتب نیازهای مازلو اشاره دارد؟
1) عزت نفس 2) امنیت 3) پیشرفت 4) تعلق

- از دید رفتارگرایان، کدام¬یک از عوامل زیر، در تسریع و افزایش مهارت¬های کلامی کودکان نقش تعیین¬کننده دارد؟
1) پاسخگو بودن و فراهم گردی تقویت¬های محیطی
2) مشاهده سرمشق¬گیری و تمرین در محیط
3) پیچیدگی¬های کلامی والدین
4) استعداد ذاتی کودکان

- کدام ویژگی تحولی در کودک، معرف ساخته شدن همه چیز به دست خدا یا انسان است؟
1) خودمحوری 2) سازایی¬گرایی
3) جاندارپنداری 4) ساخته¬پنداری

- با کدام نوع تحریف شناختی، نوجوان اطمینان دارد که دیگران وی را تماشا می¬کنند، ازاین¬رو، احساس می¬کند استثنایی و منحصر به فرد است؟
1) خودآگاهی 2) آرمان¬گرایی
3) افسانه شخصی 4) تماشاگران خیالی

- طبق مراحل رشد ایمان در نظریه فولر، کودکان در کدام مرحله، تصوراتی عینی از خداوند دارند و درونی کردن اعتقادات و مراسم جامعه مذهبی، واژه به واژه جذب می¬شود؟
1) اسطوره¬ای کلمه به کلمه 2) تصنعی - عرفی
3) شهودی – فرافکنی 4) فردگرایی

- تعهد دائمی نوجوان به بینش¬ها، ارزش¬ها و نقش¬های تجویز شدہ والدین، حاکی از کدام سنخ هویتی وی است؟
1) کسب هویت 2) ضبط هویت
3) پراکندگی هویت 4) وقفه هویت

- در خانواده¬ای دارای دو دختر، از دختر دوره پیش¬عملیاتی پرسیده می¬شود آیا خواهر او خواهر دارد؟ وی پاسخ می¬دهد خیر. این امر بر کدام ویژگی تحولی دلالت دارد؟
1) جاندارپنداری 2) تمرکز 3) ساخته¬پنداری 4) خودمحوری

پاسخنامه: پاسخنامه این سوالات در اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در لینک زیر برای دانلود قرار گرفته است موجود می باشد:


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی